Ата журтка таазим

Ата журтка таазим

Ош – 2012
УДК
ББК
Рецензиялаган: фил.илим. канд. Адабиятчы Курсан Пахыров.
Белгилүү акын Сабыралы Абдукаримовдун бул жаңы китеби, дээрлик Ата журт темасына арналып анын улуулугун, ыйыктыгын, туулган жердин кереметин даңазалай алган. Китептеги махабат жөнүндөгү ырлары мээримдүүлүккө, туруктуулукка, аруулукка үндөөсү ар кандай окурманды кайдыгер калтырбайт деген үмүттөбүз. Китеп жалпы окурмандарга арналган.
УДК
ББК
Абдукаримов.С. 2012

АТА ЖУРТ АЖАРЫ

Алыс өстүм айылдаштар, достордон,
Бири эмесмин бирок, качкан бозгондон.
Кайсыл күнү бүтөт тагдыр өмүрүм,
Өкүнбөсмүн өлөрүмдө коштошсом.
х х х
Көптөн бери көрө элекмин айылымдын,
Көктөмдөгү эрте-кечин абайлап.
«Селт»-дей түшөм анда-санда барганда,
Итти үрүп жолду тоссо карайлап.

МЕКЕНИМ

Акжолум асыл медерим,
Туурум кичи мекеним.
Жүрсөм да сенден алыста,
Жүрөктөн чыккыс элесиң.

Кымбатым ыйык мекеним,
Кыялбас туурум экенсиң.
-Керек-деп эгер чакырсаң,
Кемиңе жарап берейин.

Сендеги жаштык бала чак,
Сезимде жашайт балалап,
Белөрүк,Сарай, Карис көл,
Тешик-Таш журтка аманат.

Жадымда жашайт дагы эле,
Жанаша өскөн курбулар.
Алтынбү, Үмөт, Кимбилет,
Баардыгың турмуш курдуңар.

Торгоюң эсте топулуу,
Булбулдун үнү кулакта.
Сагынам айыл, досторду,
Ыраакта жашап турсам да.

х х х

Бүлүк салып бүт дүйнөмдө аңтарып,
Бүгүнкүдөй аппак таңды көрбөгөм.
Бүйүр кызып Атажуртту сагынган,
Жүрөгүмө түшүп кетти дүрбөлөң.

Себеленип сезимдеги ойлорум,
Сага карай жетелешет болуп жар.
Ойго түшүп ойнок курак,бала чак,
Түрткү болот жүрөгүмө «бүгүн бар».

АЙЫЛ АЖАРЫ

Билинбеген бийиктик Жолборстуда,
Булагындай тунутат сүйлөшкөндү.
Жусупай, Кундузалы, Кызайымдар,
Биз окуган мектептин Дүйшөндөрү.

Жумшак пейил кыякчы Жумабай чал,
Жумган көзүн ачпастан тартчу кыяк.
Жуушап жаткан койлорго карышкырдай,
Тийген ууру кармалып болгон уят.

Ат багуучу Айтике ооздон түшпөй,
Кыйла жылдар Танабай болгон ырас.
Биз билгенден бригадир болуп жүрүп,
Анаш аке көз жумду кандай кылас?

Сүйрүү-Тектир, Улуужайык ортосунда,
Сүйүшкөндөр сүрүштү сүйүү доорун.
Ал кезектин Жамийла, Данияры,
Сейит сындуу Сабырга тартаар боорун?

Айыл алыс жок эле догдур деген,
Кино кайдан, дүкөндөр болгон көчмөн.
Түнт токойдон дүмүр казып, жаңгак кагып,
Кутман элим бейпилдикте күнүн көргөн.

Бала чак кайдан бизде стадион,
Тектирче биздин сүйгөн жайдан эле.
Түнкүсүн атып ойноп «ак чөлмөктү»,
Күлүктү чабар элек тайдан эле.

Биз жашаган айылдын Токтогулу,
Ызаканды ырчы деп билер элек.
Обон кошуп ырдаган Кимсанды угуп,
Ырчы болсок экен-деп тилечи элек.

Дүкөнчүбүз Балтакул, Куту акени,
Дечү элек Жолборстунун «Матендери».
Алар саткан ботинкалар айга жетпей,
Чубалып жолдо калчу патектери.

Салабаттуу Сабырбай, Алымбайлар,
Тургун аке, Калыбай даалай байлар.
Калып кетти камтылбай бул ырыма,
«Бөлөк чалдан» мергенчи Төлөмбайлар.

Туулган жер тууган элим аман бол,
Тузуң ыйык кантип сени танайын.
Канат байлап көккө башым жетсе да,
Кан катканча сага кызмат кылайын.

ЖАШЫРА АЛБАЙМ

Ыйлайм ырас, кээде көңүл чөккөндө,
Көз жашымды бирок, эч ким көрө элек.
Тирүүлүктө тексиз байкуш пенде-деп,
Мени эч ким катарынан бөлө элек.

Бөлүнбөсмүн көзүм тирүү турганда,
Жер энеден,тууган элден ажырап.
Туурум турар туу өңдөнүп белесте,
Ууктары шамал болсо кычырап.

БҮГҮНКҮ КҮН БЕКЕР НУРУН ЧАЧПАДЫ

Бүгүнкү нур бекер нурун чачпады,
Берүү керек эргүү менен жаңы ыр.
Дыйкан баба жатпа түшкү ысыкта,
Даркан талаа күтөт сени эмгек кыл.

Бүчүр байлап өрүк турат көз жарар,
Бадам гүлдөп алыптыр да таң эрте.
Бүгүнкү күн бир башкача нур чачты,
Бороз жытты аңкып чыгар элетте.

Жаз илеби жан дүйнөнү эргитип,
Алтын доор аймагындай сабырдуу.
Ата журттун уулдары тургула,
Силер менен кыргыз эли кадырлуу.

КӨЗГӨ СҮЙКҮМ КӨРҮНӨТ

Өскөн айылым өзөгүмдүн күбөсү,
Өзүң элең өмүр куштун түнөгү.
Кечээ келип, кемип турду чын айтсам,
Жүрөгүмдүн кечинекей мүлдөсү.

Өткөн кездин уккум келген ырларын,
Өскөн жердин көргүм келген кырларын.
Өткөн жылдар калкып чыгып иңирден,
Өзгөртүптүр өткүр мезгил сырларын.

Сен жашарып, а мен карып баратам,
Кышың эмес жагат мага саратан.
Көкбашаттан Көлгө карай жол тартып,
Баратканга көз таштаймын кашаттан.

Тааныш жолдор, тааныш токой, арчалар,
Айыбың жок жан көргөндө арданар.
Мен жашаган үйдүн орду бош турат,
Белги болуп бактан калган алмалар.

Кайгы тарттым, каңгып кетпей калганда,
Турат болчу абам салган ошол үй.
Азыр деле орду сүйкүм көрүнөт,
Өткөн өттү өлгүнчөктү өзүң сүй…

ЭСИҢДЕБИ?

Иним Мелиске

Эсиңдеби энекемдин обону,
Кыштын ызгаар уулуса да обону.
Мелисим-деп мечтин түбүн ысытып,
Менден мурда сага жапкан боз тону?

Бала кезден өскөн элек чогуу биз,
Бактектериң барбы эсиңде түнөткөн?
Бир энеден болбосок да үчөөбүз,
Бир эмчектин соргон элек үрпүнөн.

Гүлдөй назик Гүлсинанын күлгөнүн,
Күлүмсүрөп там-туң басып жүргөнүн.
Күн баткыча айтар элек сөз кылып,
Кемегенин көөсүн бетке сүрткөөнүн.

Түштү эсиме түштү өткөн бир курак,
Түшкө кирет кээде эски ал убак.
Түйүн түйгөн кемпир көрсөм көчөдөн,
Телмиремин,-апамбы?-деп ак бубак.

БҮЧҮР

Карындашым Гүлсинага

Көгүлтүр от таңдын атаары,
Кээде түшүп менин эсиме.
Көңүлүмө салып будуң чаң,
Кайра барам жаштык кезиме.

Там-туң басып анда жаш элең,
Талашыбыз эмчек- тарамыш.
Апам калчу мени урушуп,
Буламыкты жесем талашып.

Боор эттен бүткөн кызым-деп,
Байкуш апам канча түн кезди.
Тагдыр тура ачык асманга,
Тартуу болгон кара түн келди.

Бүтүн асман теңге бөлүнүп,
Бир заматта калган ажырап.
Бүткүл айыл түшүп азага,
Оору тапкан апам калтырак…

Андан бери өтүп ай,жылдар.
Алыс калды ошол бир учур.
Эстейби-деп ойлоп коем мен,
Кайда калды кеткен бир бүчүр?

ЖЫЛДЫЗЫМ

Эжем Замиркүлгө

Эстейт сезим сен кейиген чактарда,
Энем өңдүү көрөм билсең өзүңдү.
Тоодой медер кылып жүрөм түшүнсөң,
Алыстарда кичинекей көзүңдү.

Өкүнбөстөн өлгөн үмүт, сүйүүгө,
Өзүң берген от табында жанамын.
Тирүүлүктө мага кымбат ыйыксың,
Тагдырымын нуру болгон таалайым.

Сен ырдаган, сен ыйлаган күндөрдү,
Сезимимден кантип гана өчүрөм.
Шаңга бойлуу жалгыз чынар теректей,
Сенден алыс жүргөн күнгө өкүнөм.

Качан барсам картаң энем тоскондой,
Канаат алып кайра артка кайтамын.
Бир туугандык сенде гана сезим бар,
Бырыш салган тагдыр жолго капамын.

Кайра артка кайта турган жолдор жок,
Көгүш түспөл асман бурбайт өң-түсүн.
Жалгыз тоого жарык чачкан шам болуп,
Жанып турган жылдыз болдуң мен үчүн.

Х Х Х

Наристе кез эсимде жок айталбайм,
Бирок, билем сени жакшы көрөмүн.
Бар турпатың окшоп кетет энеме,
Бир өзүңө окшото албайм бөлөгүн.

Айтып берчи болсо эсиңде бала чак,
Канча айтсаң да мен угууга даярмын.
Жалгыз гана өзүң калдың мен үчүн,
Жалгыз сенсиң менин жалгыз аярым.

Айтып берчи мен угайын өткөндү,
Азбы-көппү жыргап уксун кулагым.
Чачтарымдан сылып жатып уктатчы,
Асыл сөздүн берметтерин угайын.

О, ООПАСЫЗ ДҮЙНӨ

О, оопасыз дүйнө мынча кургаксың,
Алдануудан канча калды көңүлүм.
Өткүн өмүр кытмырсың да, куусуң сен,
Өзөгүмдү өрттөйт дайым өкүмүң.

Кас-душмандай калпты жайкап шаттыкка,
Каткырасың ыйласаң да жүрөктөн.
Акыйкатты таанып билип турсаң да,
Адамдарга сыр бербейсиң күлүп сен.

Макул элем достор мени алдашса,
Кайыл болом катын-калач сөзүнө.
Неге өмүр сен алдайсың адамды,
Кошо кетсең өзүм менен көрүмө?

КОРКОТ ЖҮРӨК

Таалайыма таарынычты каткамын,
Тасма тартпай тагдырыма жазганын.
Мен эңсеген өксүгүмдү толтурар,
Туягым жок сыздап ооруйт бармагым.

Бала кезден барчын куштай талпынып,
Бүтүн дүйнөм самап келет тасманы.
Атажурттун айдыңында көрүнбөй,
Калабы деп коркот жүрөк асманы?…

Автору: Абдукаримов Сабыралы, Кызыл-Кыя шаары

Нравится
Авторго билдирген ыраазычылыгыңыздын эң жөнөкөй жолу — эл аралык коомдук желелерде достор менен маалымат бөлүшүү

Реклама на сайте. Рассмотрим любые варианты ее размещения.
Авторго билдирген ыраазычылыгыңыздын эң жөнөкөй жолу – эл аралык коомдук желелерде достор менен маалымат бөлүшүү.

Оставить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2012 - 2017 «Kalemger.KG». Бардык укуктар корголгон. Материалдарды көчүрүүдө жана жайылтууда kalemger.kg шилтемесин колдонуңуз.
Сайтты жасаган Равидин Турсункулов. Сайт WordPressте иштейт. WordPress.kg - бекер сайт, бекер хостинг, бекер домен.

Кыргызча анекдоттор дүйнөсү | Курдаш коомдук тармагы | Кыргызча Нукура форум | Баткен облусунун маалымат порталы | Кыргызстанда таанышуу сайты | Бекер жарыялар